View Notice

ЈАVNI POZIV za odabir projekata Organizacija Civilnog Društva u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u BIH
Procurement Process :Other
Office :UNDP CO BIH - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :11-Oct-16
Posted on :13-Sep-16
Development Area :OTHER
Reference Number :32835
Link to Atlas Project :
00080525 - Revitalizing Local Communities
Documents :
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4
Prilog 5
Prilog 6
Prilog 7
Prilog 8
Prilog 9
Prilog 10
Smjernice za aplikante
Overview :

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata putem Fonda za lokalne inicijative je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ (2015 – 2019), koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a koju implementira UNDP u BiH. Cilj projekta jeste unaprjeđenje kvalitete života građana Bosni i Herzegovini kroz poboljšanje lokalnih usluga, povećanje odgovornosti vlasti i promociju socijalne inkluzije. U okviru Projektnog Fonda za loklane inicijative su predviđena sredstva koja su namjenjena za finansijsku podršku projektima  predloženim od strane Organizacija civilnog društva, a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u njihovim Mjesnim Zajdnicama- MZ u partnerskim Jedniciama Lokalne Samouprave - JLS .

Opšti cilj ovog Javnog poziva je podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokanom nivou koji imaju za cilj da doprinesu izgradnji dinamičnih i socijalno inkluzivnih zajednica koje karakteriše volonterizam, aktivno uključivanje žena, inovativne ideje koje će omogućiti bolji život u tim zajednicama  za sve svoje članove a posebno za one koji su u stanju veće potrebe. U skladu sa tim, Javni poziv ima za cilj poticanje  inicijativa organizacija u zajednici (uključujući i partnerske projekte), koje doprinose poboljšanju socijalnih aspekata te dobrobiti zajednice.

KORISNICI SREDSTAVA

Ovaj Javni poziv usmjeren je na podršku projektnim prijedlozima u 13 jedinica lokalne samouprave (Bijeljina, Brčko, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Ključ, Kotor Varoš, Laktaši, Petrovo, Sanski Most, Stari Grad Sarajevo,Tešanj i Žepče) i 76 pripadajućih mjesnih zajednica.

VRIЈЕDNОST PОЈЕDINАČNIH PRОЈЕKАTА

Da bi projektni prijedlog mogao biti uzet u razmatranje za finansiranje mora biti u skladu sa navedenim paremetrima:

  • Finansijski doprinos iz Fonda za lokalne inicijative po pojedinačnom projektu s kojim se aplicira ne može biti niži od 3.000 KM niti viši od 7.500 KM po svakoj mjesnoj zajednici u kojoj se projekat implementira.

  • Predloženi projekti će biti sufinansirani od strane jedinice lokalne samouprave kojoj pripada mjesna zajednica za koju se podnosi zahtjev.Sufinsianje mora biti minimalno 30% od iznosa doprinosa iz  Fonda za lokalne incijative. Sufinansiranje se  dokazuje potpisivanjem Pisma namjere. Od OCD-a se ne očekuje sufinansiranje.

NAČIN PОDNОŠЕNJЕ PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Pоdnоsiоci prојеktnih priјеdlоgа priprеmајu svоје prојеktnе priјеdlоgе u sklаdu sa Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga/aplikante, kоје su dоstupnе nа intеrnеt strаnici UNDPa www.ba.undp.org. Ispunjeni set dokumenata za projekat sa svom zahtjevanom dokumentacijom se mora dostaviti u tri primjerka u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Aplikacija za Javni poziv u okviru projekta Jačanje uloge Mjesnih Zajednica u Bosni i Hercegovini“, preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na adresi:

 

UN House

Projekat Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

sa naznakom: Ne otvarati – po Јavnom pozivu u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica  u Bosni i Hercegovini“.

Rok za predaju projekata je 11. oktobra 2016 godine do 17:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane.

ЕVАLUАCIЈА I ОDАBIR PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Еvаluаciја i odabir dоstаvlјеnih prојеktnih priјеdlоgа bićе izvršeni u skladu sa kriterijima i prоcеdurоm kојi su utvrđeni Smјеrnicаmа za podnosioce projektnih prijedloga.

Svi podnosioci projektnih prijedloga će biti pismeno obaviješteni o rezultatima Javnog poziva.

DОDАTNЕ INFОRMАCIЈЕ ZА PОDNОSIОCE PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

U slučaju da su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, potencijalni kandidati mogu kontaktirati UNDP, putem e-mail-a: registry.ba@undp.org sa referencom na MZ projekat u naslovu. Pitanja se mogu postavljati do 07. oktobra 2016 godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije za 2 radna dana nakon primitka upita.

OBAVJEŠTEJE O REZULTATIMA

Obavještene o odluci u vezi sa njihovim projektnim prijedlogom će aplikantima biti poslano u pisanoj formi u roku od 15 radnih dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Rezultati ce biti objavljeni i na www.ba.undp.org.