View Notice

01 National Consultant for the Translation of Ramsar Handbooks
Procurement Process :RFP - Request for proposal
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :11-Jul-18
Posted on :03-Jul-18
Development Area :CONSULTANTSCONSULTANTS
Reference Number :47747
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
TOR-en
Overview :

Dear potential bidder,

UNDP Vietnam is seeking for 01 National Consultant for the Translation of Ramsar Handbooks.

The project “Conservation of Critical Wetland Protected Areas and Linked Landscapes’ (Wetland Project) is a four- year project (2015-2018) funded by the Global Environment Facility (GEF) through UNDP. The project’s immediate objective is to provide support to the Government of Viet Nam in establishing new wetland Protected Areas, and strengthen systemic, institutional and organizational capacity for the effective management of wetlands to mitigate existing and emerging threats to biodiversity from connected landscapes.

The project document was approved by the Ministry of Natural Resources and Environment of Viet Nam (MONRE) in Decision No. 837/QD-BTNMT dated April 13, 2015. The Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment (ISPONRE) is the project’s National Implementation Partner while the Biodiversity Conservation Agency (BCA) is the Co-Implementing Partner.

The project is looking for consultants with translation and working experiences in areas of biodiversity/wetland area to translate the mentioned document into Vietnamese for printing and delivering to wetland - related government officers in an attempt to enhance their capacity.

Interested candidates are kindly requested to send hard copies of your CVs with signatures and related documents to the following address:

Ms. Tran Thi Kim Tinh

Wetland Project Component Management Unit

R.201, 10 Ton That Thuyet str., Cau Giay District, Hanoi

Telephone: 04 3 7956868 (Ext. 3111)

Email: wcp.bca@gmail.com

Deadline for submissions: 10.00PM, Wednesday,July 11, 2018 (Ha Noi time, working hour) 

 

UNDP Việt Nam đang tìm kiếm 01 chuyên gia trong nước để Biên dịch các sổ tay Ramsar.

Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Dự án Đất ngập nước) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) trong 04 năm từ 2015-2018. Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam trong việc thiết lập các khu bảo tồn đất ngập nước mới, xây dựng năng lực hệ thống, thể chế và vận hành để quản lý có hiệu quả và giảm thiểu các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học từ các sinh cảnh liên kết.

Văn kiện Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 837/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2015, trong đó Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là Chủ dự án, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học là đơn vị đồng thực hiện dự án và chịu trách nhiệm thực hiện Hợp phần dự án về kiện toàn khung pháp lý về đất ngập nước (ĐNN); tăng cường năng lực bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước; thiết lập và vận hành khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thuỵ tại Thái Bình.

Dự án mong muốn tìm kiếm nhóm chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm biên dịch các tài liệu trong lĩnh vực môi trường/đa dạng sinh học để biên dịch các tài liệu trên để in ấn, phân phát hỗ trợ mục tiêu nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý liên quan đến ĐNN.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ bao gồm Lý lịch công việc (CV) có chữ ký của ứng viên và các hồ sơ liên quan về địa chỉ:

Bà Trần Thị Kim Tĩnh

Ban quản lý Hợp phần dự án đất ngập nước

B201, 10 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại/Fax: 04.3795 6868 (Máy lẻ 3111); Email: wcp.bca@gmail.com.

Thời hạn gửi hồ sơ: 10h00 , thứ tư, ngày 11 tháng 7 năm 2018