View Notice

03 National consultants to develop regulation for operation of tentative Tam Giang – Cau Hai Wetland Conservation Area
Procurement Process :RFP - Request for proposal
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :18-Jul-18
Posted on :11-Jul-18
Development Area :CONSULTANTSCONSULTANTS
Reference Number :47959
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
TOR
Financial Offer
Overview :

UNDP Vietnam is seeking for 03 National consultants to develop regulation for operation of tentative Tam Giang – Cau Hai Wetland Conservation Area.

Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment (ISPONRE), in cooperation with the Biodiversity Conservation Agency (BCA), Viet Nam Environmental Agency (VEA), Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) and Thua Thien Hue and Thai Binh provinces, is implementing a UNDP- GEF funded project entitled “Conservation of Critical Wetland Protected Areas and Linked Landscapes”- (Wetland CA) over a period from 2015 to 2018. The project provides technical assistance to the Government of Vietnam (GoV) to  establish new wetland protected areas and to create capacities for their effective management to mitigate existing and emerging threats from connected landscapes. Project component are as follows:

  • Component 1 of the project will address gaps and weaknesses in the current PA system, institutional capacity and the current policy and regulatory framework in relation to wetlands conservation.
  • Component 2 seeks to ensure that the wetland values are better understood and appreciated and that the principles and know-how for conservation and sustainable use of wetlands are enshrined both at the local level, by strengthening incentives for conservation-friendly livelihoods, and at the landscape level, by promoting wetlands-friendly land use and development planning.

The project is now looking for 03 National consultants to develop regulation for operation of tentative Tam Giang – Cau Hai Wetland Conservation Area.

Interested candidates for above positions are kindly requested to send their express of interest, CVs and related documents to the following address:

Project Management Unit

Institute of Strategy and Policy on Natural Resource and Environment (ISPONRE)
479 Hoang Quoc Viet Street, Hanoi
Tel: 043.793.1627 (Ex 113)
Email: pmu.wetland@gmail.com

Deadline for submissions: 16.00, Wednesday, July 18th 2018

 

UNDP Việt Nam đang tìm kiếm 03 Chuyên gia tư vấn thực hiện xây dựng quy chế vận hành khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Dự án Đất ngập nước) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) trong 04 năm từ 2015-2018. Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam trong việc thiết lập các khu bảo tồn đất ngập nước mới, xây dựng năng lực hệ thống, thể chế và vận hành để quản lý có hiệu quả và giảm thiểu các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học từ các sinh cảnh liên kết. Dự án gồm 2 hợp phần chính

Hợp phần 1: Các khu bảo tồn đất ngập nước mới và năng lực cho việc quản lý hiệu quả các khu bảo tồn này được hình thành và phát triển

Hợp phần 2: Tính toàn vẹn của các khu bảo tồn đất ngập nước được bảo đảm trong cảnh quan kết nối vùng đất ngập nước rộng hơn

Dự án mong muốn tìm kiếm 03 Chuyên gia tư vấn thực hiện xây dựng quy chế vận hành khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ bao gồm Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính và các hồ sơ liên quan về địa chỉ:

Ban quản lý dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết”

Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường

479 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, hà nội

Email: pmu.wetland@gmail.com

Thời hạn gửi hồ sơ: 16h00, thứ tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018