View Notice

Local consultancy firm for online training course on LED Advanced Technologies and Applications
Procurement Process :RFP - Request for proposal
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :20-Jan-19
Posted on :03-Jan-19
Development Area :INDUSTRYINDUSTRY
Reference Number :52507
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
Request for Proposal
Submission forms
Overview :

UNDP Vietnam seeks 01 qualified local consultancy firm for Developing and implementing an online training course on “LED Advanced Technologies and Applications” (Ref. 2-190101)

Viet Nam Academy of Science and Technology (VAST) is implementing the Project “Local Development and Promotion of LED Technologies for Advanced General Lighting in Viet Nam” funded by GEF/UNDP and co-financing by Viet Nam agencies/institutions.

The objective of the Project is to mitigate GHG emissions through transformation of the lighting market towards greater usage of locally produced LED lighting products in Viet Nam. This objective will be achieved by removing barriers to increased production and utilization of locally produced LED lighting products in Viet Nam.

The selection will be based on a competitive basis and will comply with UNDP procurement regulations.

Contact person:

Luu Ngoc Diep

Procurement Unit

UNDP Vietnam

304 Kim Ma, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 24 38500100

Direct: +84 24 38500200

Email: luu.ngoc.diep@undp.org

Submission deadline: Sunday, 20 January 2019 (Hanoi time)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNDP Việt Nam kính mời các công ty tư vấn Việt Nam tham gia cung cấp dịch vụ Phát triển và thực hiện khóa đào tạo trực tuyến về Công nghệ tiên tiến LED và Ứng dụng (Số tham khảo: 2-190101)

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đang triển khai Dự án Phát triển Công nghệ LED cho Hệ thống Chiếu sáng hiện đại tại Việt Nam do GEF / UNDP tài trợ và đồng tài trợ bởi các cơ quan / tổ chức của Việt Nam. Mục tiêu của Dự án là giảm thiểu phát thải GHG thông qua việc chuyển đổi thị trường cung cấp thiết bị chiếu sáng theo hướng sử dụng nhiều hơn các sản phẩm chiếu sáng công nghệ LED được sản xuất trong nước. Mục tiêu của Dự án sẽ đạt được bằng cách loại bỏ các rào cản để tăng sản lượng và sử dụng các sản phẩm chiếu sáng công nghệ LED tại Việt Nam.

Việc xét duyệt thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh, phù hợp với các quy định về đấu thầu của UNDP.

Địa chỉ liên hệ:

Lưu Ngọc Diệp

Phòng Đấu thầu mua sắm

Văn phòng UNDP Việt Nam

Tel. (84-24) 38500200

Email: luu.ngoc.diep@undp.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 20 tháng 1 năm 2019 (giờ Hà Nội)