View Notice

JAVNI POZIV MZ JSL
Procurement Process :Other
Office :UNDP Office - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :17-May-19
Posted on :17-Apr-19
Development Area :OTHER
Reference Number :54965
Link to Atlas Project :
00080522 - Municipal Economic and Environmental Governance
Documents :
Prilog 1 Obrazac projektnog prijedloga
Prilog 2 Format budgeta
Prilog 3 Logicki okvir rada
Prilog 4 Plan aktivnosti i promocije
Prilog 5 Pismo namjere
Prilog 6 Obrazlozenje JLS
Prilog 7 Lista partnerskih JLS
Smjernice za aplikante JLS FINAL
Overview :

CILJ JAVNOG POZIVA

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ (2015 – 2019), koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a koju implementira UNDP u BiH. Cilj projekta jeste unaprjeđenje kvalitete života građana Bosni i Herzegovini kroz poboljšanje lokalnih usluga, povećanje odgovornosti vlasti i promociju socijalne inkluzije. U okviru Projektnog Fonda za razvoj zajednice su predviđena sredstva koja su namjenjena za finansijsku podršku inicijativama predloženim od strane JLS, a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u JLS.

 

Cilj ovog Javnog poziva je podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokalnom nivou koji imaju za cilj poboljšanje javnih usluga i kvalitete života građana u JLS. Javni poziv također ima za cilj poticanje zajedničkih projekata više MZ, kao i partnerskih inicijativa između mjesnih zajednica i jedinica lokalne samouprave, koje doprinose poboljšanju dobrobiti zajednice.

 

KORISNICI SREDSTAVA

Ovaj Javni poziv usmjeren je na podršku projektnim prijedlozima u 24 jedinice lokalne samouprave.

VRIЈЕDNОST PОЈЕDINАČNIH PRОЈЕKАTА

Da bi projektni prijedlog mogao biti uzet u razmatranje za finansiranje mora biti u skladu sa navedenim paremetrima:

•Finansijski doprinos iz Fonda za razvoj zajednice po pojedinačnom projektu s kojim se aplicira ne može biti niži od 17.000 KM, niti viši od 21.000 KM.

•Sufinansiranje od strane jedinice lokalne samouprave kojoj pripada mjesna zajednica koja podnosi zahtjev, mora biti minimalno 30% od iznosa doprinosa iz Fonda za razvoj zajednice.

 

 

NAČIN PОDNОŠЕNJЕ PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Pоdnоsiоci prојеktnih priјеdlоgа priprеmајu svоје prојеktnе priјеdlоgе u sklаdu sa Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga/aplikante, kоје su dоstupnе nа intеrnеt strаnici UNDPa www.ba.undp.org.

 

Ispunjeni set dokumenata za projekat sa svom zahtjevanom dokumentacijom se mora dostaviti u jednom primjerku u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Aplikacija za Javni poziv za mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge Mjesnih Zajednica u Bosni i Hercegovini“, tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na adresu:

 

UN House

Projekat Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

 

Rok za predaju projekata je  PRODUZEN do 17. maj/svibanj 2019 godine. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane. Sve aplikacije moraju biti poslane poštom na navedenu adresu prije isteka zvaničnog roka.

 

ЕVАLUАCIЈА I ОDАBIR PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Еvаluаciја i odabir dоstаvlјеnih prојеktnih priјеdlоgа bićе izvršeni u skladu sa kriterijima i prоcеdurоm kојi su utvrđeni Smјеrnicаmа za podnosioce projektnih prijedloga.

Svi podnosioci projektnih prijedloga će biti pismeno obaviješteni o rezultatima Javnog poziva.

 

DОDАTNЕ INFОRMАCIЈЕ ZА PОDNОSIОCE PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

U slučaju da su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, potencijalni kandidati mogu kontaktirati UNDP, putem e-mail-a: registry.ba@undp.org sa referencom na MZ projekat u naslovu. Pitanja se mogu postavljati do ponedeljka 29. aprila/travnja 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije 2 radna dana nakon primitka upita.