View Notice

01 National consultant as Social Research expert / 01 Tư vấn trong nước với vai trò như Chuyên gia Nghiên cứu Xã hội
Procurement Process :RFP - Request for proposal
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :20-Jul-18
Posted on :20-Jun-18
Development Area :CONSULTANTSCONSULTANTS
Reference Number :47381
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
TOR-en
TOR-vn
Financial Offer
Overview :

Dear potential bidders, UNDP is seeking for 01 National consultant as Social Research expert: Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) study as part of a case study on canine rabies prevention and control in Bac Giang province of Viet Nam, and recommendations to ensure achievement of the targets in the National Rabies Strategy 2017-2021 from provincial to local levels.

The second phase of the Strengthening capacity for the implementation of One Health in Viet Nam project (SCOH2), implemented by the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) in cooperation with the Ministry of Health (MOH), with funding from USAID via UNDP, supports the Viet Nam One Health Partnership for Zoonoses (OHP) and its Secretariat located within MARD.

The SCOH2 will commission Case study on human rabies prevention in Bac Giang province of Viet Nam, and recommendations to ensure achievement of the targets in the National Rabies Strategy 2017-2021 from provincial to local levels, contributing to building up a provincial profile on selected key One Health issues as a basis for identifying recommendations for strengthening One Health capacity and efforts at the provincial level.

The following are the key tasks expected of the selected Contractor under this assignment:

 1. Based on the initial consultations, contribute key inputs to the preparation of an inception report and detailed work plan for the preparation of the provincial profile, including the design of the proposed detailed study contents and methodology. The plan should be tailored to the specific study locations and should be sent to the SCOH2 project and UNDP for review. Once finalized, it should be sent to Bac Giang province well in advance of the field work.
 2. Contribute key inputs to the collection and desk review of related information and studies, including meetings and follow up with related national and international organizations, projects and programmes in Hanoi to collect information and documents.
 3. Develop and test the proposed interview and survey tools and questionnaires for the conduct of the KAP study, and revise the tools based on the results of field testing and comments from the SCOH2 project and UNDP.
 4. Carry out the KAP study
 5. Collate and analyze the qualitative and quantitative data that was collected during the desk review and the KAP study.
 6. Contribute to the presentation of the draft study findings to a workshop of key stakeholders. This workshop will be organized by the SCOH2 project, either in Hanoi or in Bac Giang province.
 7. Taking into account feedback from the Project and related stakeholders both directly and at the workshop, contribute to the preparation of the full draft report, including drafting of the section on the KAP study and related recommendations. Provide comments on the other sections of the report.
 8. Taking into account feedback from the Project and related stakeholders, contribute to the preparation of the final report, including revision of the section on the KAP study and related recommendations, and comments on the other sections of the report.

Interested tenders are invited to send the most updated CV and financial offer to:

OHP Secretariat Office

1st Floor, B1 Building, No.10 Nguyen Cong Hoan, Ba Dinh, Hanoi

Telephone: +84 4 3 7711356/ +84 4 3 7713741

Fax: +84 4 3 7711362

Email: oh.partnership@gmail.com

Deadline for submissions: 20 July, 2018, 05.00 pm (Ha Noi time)

 

UNDP đang tìm kiếm 01 Tư vấn trong nước với vai trò như Chuyên gia Nghiên cứu Xã hội để tiến hành nghiên cứu về thực trạng Kiến thức, Thái độ và Thực hành (KAP) - một phần trong  Nghiên cứu trường hợp về phòng tránh bệnh dại ở người ở tỉnh Bắc Giang, Việt Nam và các khuyến nghị đảm bảo đạt được các mục tiêu trong Chiến lược Phòng tránh Bệnh dại ở người giai đoạn 2017-2021 từ cấp tỉnh đến địa phương.

Giai đoạn hai của dự án Tăng cường năng lực thực hiện Một Sức khỏe tại Việt Nam (SCOH2) do Bộ NN & PTNT phối hợp với Bộ Y tế thực hiện, với sự tài trợ của USAID thông qua UNDP nhằm hỗ trợ Đối tác Một sức khỏe Việt Nam đối với bệnh truyền lây từ động vật sang người (OHP) và Ban thư ký được đặt tại Bộ NN & PTNT.

SCOH2 sẽ thực hiện Nghiên cứu điển hình về phòng tránh bệnh dại ở người ở tỉnh Bắc Giang, Việt Nam và các khuyến nghị đảm bảo đạt được các mục tiêu trong Chiến lược Phòng tránh Bệnh dại ở người giai đoạn 2017-2021 từ cấp tỉnh đến địa phương nhằm góp phần xây dựng một hồ sơ tỉnh về một số vấn đề Một Sức khỏe quan trọng lựa chọn làm cơ sở xác định các khuyến nghị nhằm tăng cường năng lực Một Sức khỏe và các nỗ lực ở cấp tỉnh.

Các nhiệm vụ chính của Tư vấn gồm có:

 1. Dựa trên các tham vấn ban đầu, đóng góp ý kiến để chuẩn bị báo cáo khởi động và kế hoạch thực hiện chi tiết cho việc xây dựng Hồ sơ tỉnh, bao gồm việc thiết kế các nội dung chi tiết và phương pháp luận của Nghiên cứu đề xuất. Kế hoạch thực hiện cần được điều chỉnh cho phù hợp với các địa điểm nghiên cứu cụ thể và phải được trình Dự án SCOH2 và UNDP xem xét. Sau khi hoàn thiện, Kế hoạch sẽ được gửi cho tỉnh Bắc Giang trước khi tiến hành nghiên cứu thực địa.
 2. Chủ trì thực hiện và đóng góp ý kiến để thu thập và rà soát các thông tin và nghiên cứu sẵn có, bao gồm việc tổ chức các cuộc họp và làm việc với các tổ chức trong nước và quốc tế, theo dõi các dự án và chương trình có liên quan tại Hà Nội để thu thập thông tin và tài liệu.
 3. Xây dựng và thử nghiệm các công cụ khảo sát và phỏng vấn đề xuất, bảng hỏiđể tiến hành nghiên cứu KAP, điều chỉnh  các công cụ dựa trên kết quả thực địa và ý kiến đóng góp ​​từ Dự án SCOH2 và UNDP.
 4. Tiến hành thực hiện nghiên cứu KAP.
 5. Thu thập và phân tích các số liệu định tính và định lượng đã thu thập trong quá trình rà soát các nghiên cứu sẵn có và qua nghiên cứu KAP.
 6. Đóng góp ý kiến để chuẩn bị bài trình bày về dự thảo kết quả nghiên cứu tại hội thảo có sự tham gia của các bên liên quan. Hội thảo sẽ do dự án SCOH2 tổ chức ở Hà Nội hoặc Bắc Giang.
 7. Tiếp thu phản hồi của cán bộ Dự án và các bên liên quan trực tiếp hoặc tại hội thảo, đóng góp vào Báo cáo đầy đủ, bao gồm dự thảo phần báo cáo về nghiên cứu KAP và các khuyến nghị liên quan. Có ý kiến nhận xét đối với các phần nội dung khác trong báo cáo.
 8. Tiếp thu ý kiến phản hồi từ cán bộ Dự án và các bên liên quan khác, đóng góp vào việc soạn thảo báo cáo chính thức, bao gồm sửa đổi phần báo cáo về nghiên cứu KAP và các khuyến nghị liên quan; xem xét và có ý kiến nhận xét đối với  các phần nội dung khác trong báo cáo.

Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu dịch vụ này, hãy gửi lý lịch mới nhất và đề xuất tài chính theo địa chỉ sau:

Văn phòng Ban thư ký Đối tác Một sức khỏe (OHP)

Tầng 1, Nhà B1, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Telephone: +84 4 3 7711356/ +84 4 3 7713741

Fax: +84 4 3 7711362

Email: oh.partnership@gmail.com

Thời hạn gửi hồ sơ: 05 giờ chiều, ngày 20/07/2018 (Giờ Hà Nội)