View Notice

GRAD BANJA LUKA U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE: JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPAD BAL
Procurement Process :Other
Office :UNDP CO BIH - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :30-May-18
Posted on :04-May-18
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :46099
Link to Atlas Project :
00089306 - ReLOaD - Regional Programme on Local Democracy in the WB
Documents :
1. Projektni prijedlog
2. Pregled budzeta_proracuna
3. Matrica logickog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Finansijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Lista za provjeru
Najcesca pitanja sa odgovorima
Smjernice_za_aplikante_BanjaLuka
Overview :

ReLoaD je regionalni projekat koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Korisnici projekta na Zapadnom Balkanu su: Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija. Projekat je počeo 1. februara 2017. godine i tokom naredne tri godine cilј projekta je dalјe jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS)[2] i civilnog društva širenjem transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS  u skladu sa strateškim prioritetima  i potrebama stanovništva u zajednicama.

ReLOaD se sprovodi u slјedećim jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini: Banjaluka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Centar Sarajevo, Gradačac, Jablanica, Kakanj, Maglaj, Modriča, Pale, Rudo, Sokolac, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje, Tuzla, Vitez i Vogošća. Grad Banja Luka i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim cilјevima grada Banja Luka iz slјedećih prioritetnih oblasti:

  1. Obezbjeđenje preduslova u zajednici za socijalnu uklјučenost i samostalan život osoba sa invaliditetom

  2. Unapređenje brige o licima treće dobi

  3. Zaštita djece od nasilјa, zanemarivanja i zlostavlјanja

  4. Edukacija djece o značaju zdrave ishrane i fizičke aktivnosti

  5. Obezbjeđivanje kulturnih i edukativnih sadržaja za djecu iz ruralnih sredina i marginalizovanih grupa

  6. Prevencija malolјetničkog prestupništva

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga, s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijelјena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovolјavaju zadane kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od 5 do 8 mjeseci. Izabrani projekti treba da se  realizuju u periodu od jula 2018. do februara 2019. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom  javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, s tim da projekte moraju realizovati na teritoriji grada Banja Luka.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva, detalјne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijume za finansiranje projekata, mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANјE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici Grada Banja Luka.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Grad Banja Luka se može preuzeti od 03. do 30. maja 2018. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; lana.matic@banjaluka.rs.ba  i natasa.bastinac@banjaluka.rs.ba  ili lično preuzimanjem u Gradskoj upravi Banja Luka, kancelarija br. 26 i 27, Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“ biće održan u Domu omladine u Banjaluci  16. maja 2018. godine, u periodu od 10 do 12 časova. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detalјnije upoznati sa pozivom, načinom prijavlјivanja, kriterijumima, itd.    

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese  registry.ba@undp.org  sa naznakom „Za ReLOaD projekat“. Pitanja se mogu postavlјati do 24. maja 2018. godine. Odgovori na upite će biti dostavlјeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set kojeg čine tri (3) primjerka obavezne dokumentacije i jedan primjerak dodatne dokumentacije u štampanom obliku te jedan elektronski primjerak (CD ili USB) se mora dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjelјak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na slјedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

Gradska uprava Grada Banja Luka

 Trg srpskih vladara 1

  Kancelarija br. 14

  78000 Banja Luka

  Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 30. maj 2018. godine do 15 sati. Aplikacije dostavlјene nakon  navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”, pozivom na broj 10-30-472/2018.

O primlјenoj pošilјci u Gradskoj upravi će se voditi evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavlјeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici Grada Banja Luka (www.banjaluka.rs.ba), kao i na oglasnoj ploči. Organizacije čiji projekti budu odobreni biće dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

[1] *Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

[2] Jedinice lokalne samouprave su općine, opštine i gradovi te Distrikt Brčko. Svaki od navedenih termina se može ravnopravno koristiti za potrebe projekta.