View Notice

Javni Poziv ReLoad Bijeljina
Procurement Process :Other
Office :UNDP Office - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :24-Jun-19
Posted on :15-May-19
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :55689
Link to Atlas Project :
00089306 - ReLOaD - Regional Programme on Local Democracy in the WB
Documents :
1. Projektni prijedlog
2. Pregled budzeta_proracuna
3. Matrica logickog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Finansijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom finansiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Lista za provjeru
Informacije o cestim greškama Bijeljina
Najcešca pitanja sa odgovorima
Oglas novine Bijeljina
Smjernice za aplikante, Bijeljina
Overview :

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1]i Srbija.

 

Grad Bijeljina i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Bijeljina a koji su navedeni u dokumentu „Strategija lokalnog razvoja Grada Bijelina 2014.-2023. (revidirana za period 2019.-2023.)“ iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 

1. Unapređenje kulturne ponude Grada Bijeljine

1.1. Afirmacija i promocija tradicije i kulturne baštine nacionalnih manjina

1.2. Unapređenje kulturnog života u ruralnim područjima te implementacija projekata afirmacije domaće radinosti u ruralnim područjima

 

2. Ekološki i sportsko-rekreativni projekti na području Grada Bijeljina

2.1. Organizovanje sportsko-rekreativnih aktivnosti za djecu, mlade i ostale građane

2.2. Podizanje svijesti o ekološkoj kulturi življenja i održivom ekološkom razvoju lokalne zajednice

 

3. Poboljšanje usluga za lica sa invaliditetom na području Grada Bijeljina

3.1. Unapređenje edukativnih, kreativnih i sportskih sadržaja za osobe za poteškoćama u razvoju

3.2. Obuka i podrška za lica sa invaliditetom u cilju poboljšanja konkurentnosti na tržištu rada

3.3. Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom

 

4. Povećanje obima usluga za razvoj djece i mladih

4.1. Jačanje uloge mladih u ruralnim zajednicama

4.2. Obuke za mlade iz oblasti poduzetništva u cilju poboljšanja konkurentnosti na tržištu rada

4.3. Obuke i edukativne radionice sa fokusom na strane jezike, IT sektor i sticanje novih vještina

4.4. Jačanje i poboljšanje mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Bijeljine

 

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

Grad Bijeljina i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu avgust 2019. – april 2020. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 

 

 

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org.   

 

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Grad Bijeljina također se može preuzeti od 13. maja do 24. juna 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; dalibor.todorovic@gradbijeljina.org ili olga.tmusic@gradbijeljina.org ili lično preuzimanjem na sljedećoj adresi:

 

Gradska uprava Bijeljina

Info pult

Trg kralja Petra I Karađorđevića 1

76 300 Bijeljina

 

INFORMATIVNE SESIJE:

 • Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je trodnevni trening „Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)“ 15. maja 2019. godine sa početkom u 10,00 sati u JU Centar za kulturu (skupštinska sala). Za učešće na treningu neophodno je izvršiti prijavu putem email na dalibor.todorovic@gradbijeljina.org ili olga.tmusic@gradbijeljina.org najkasnije do 13. maja do 12,00 sati..

   

 • Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 22. maja 2019. godine od 11,00 do 12,00 sati u JU Centar za kulturu (skupštinska sala). Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

 

 • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta Mentora prvi sastanak sa mentorom planiran je za 22. maj 2019. godine sa početkom u 12,00 sati u JU Centar za kulturu (skupštinska sala).  Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem gradske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Grada Bijeljina. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

 

 • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 18. juna 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

 

 • Osim toga, dostupan je i dokument, „Informacije o čestim greškama“, koji daje pregled najčešćih grešaka, kao i druge dokumente javnog poziva, kao i „Često postavljana pitanja (FAQ)“. Oba dokumenta su rezultat ranije objavljenog poziva u Gradu Bijeljina i odnose se na nove podnosioce zahtjeva kako bi se izbjegli isti ili slični prekršaji tokom ovog poziva.

   

  PREDAJA APLIKACIJA:

  Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

   

  Gradska uprava Bijeljina

  Info pult

  Trg kralja Petra I Karađorđevića 1

  76 300 Bijeljina

 

Rok za predaju aplikacija je 24. jun 2019. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije zvaničnog isteka roka.

 

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

 

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici Grada Bijeljina (www.gradbijeljina.org), kao i na oglasnoj ploči Grada. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

 

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.