View Notice

Request for “Support organizing workshop, developing workshop material and trainings, establishing partnerships between educational organizations in Vietnam with foreign organizations”
Procurement Process :RFP - Request for proposal
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :12-Sep-19
Posted on :27-Aug-19
Development Area :CONSULTANTS  CONSULTANTS
Reference Number :58729
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
TOR
Overview :

[ENGLISH BELOW]

Ban Quản lý Dự án Hóa học xanh (HHX) và UNDP Việt Nam kính mời các nhà thầu là các chuyên gia tư vấn cá nhân trong nước tham gia đấu thầu gói thầu “Hỗ trợ tổ chức hội thảo, xây dựng tài liệu hội thảo và đào tạo, kết nối các tổ chức giáo dục ở Việt Nam với các tổ chức nước ngoài”, thuộc Dự án “Áp dụng Hóa học Xanh tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng trưởng xanh và giảm thiểu việc phát thải và sử dụng các hóa chất hữu cơ khó phân hủy (POPs) và hóa chất nguy hại”. Các chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Nhiệm vụ 1 (Tư vấn 1): Thiết lập quan hệ đối tác giữa các trường Đại học tại Việt Nam với mạng lưới các trung tâm Hóa học xanh hiện có ở nước ngoài

Nhiệm vụ 2 (Tư vấn 2 và 3): Hai hội thảo đào tạo cho mỗi trong số 2 ngành công nghiệp ưu tiên được lựa chọn và một chuỗi các khóa đào tạo tại các cơ sở sản xuất trong 6 ngành công nghiệp chủ đạo.

Mục tiêu của gói thầu là thiết lập quan hệ giữa trường đại học ở Việt Nam và chức giáo dục ở nước ngoài và thực hiện đào tạo về HHX nhằm tăng cường năng lực của các bên liên quan.

Việc xét duyệt CV và đề xuất tài chính sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh, phù hợp với các quy định về đấu thầu của UNDP.

Các nhà thầu có nhu cầu vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ:

Ban quản lý Dự án HHX

Cục Hóa chất, Bộ Công Thương

Phòng 401 (tầng 4), số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Email: nguyenmaicuong80@gmail.com; vnhuong1970@gmail.com;

Sau khi nộp CV, đề xuất tài chính, nhà thầu cần gửi email tới địa chỉ: nguyenmaicuong80@gmail.com; vnhuong1970@gmail.com thông báo đã nộp hồ sơ. UNDP sẽ không chịu trách nhiệm về việc hồ sơ không tới được địa chỉ cần nhận nếu nhà thầu không gửi thông báo ngay sau khi nộp hồ sơ.

Hạn chót nộp hồ sơ: 9h00 ngày 12 tháng 9 năm 2019

---------------------------------------------------------------------------------------

Package name: Support organizing workshop, developing workshop material and trainings, establishing partnerships between educational organizations in Vietnam with foreign organizations.

Project name: Application of green chemistry (GC) in Vietnam to support green growth and reduction in the use and release of POPs/harmful chemicals.

The Project Management Unit (PMU) and UNDP are looking for a national team of three qualified national consultants (NC) to work with international consultants on support organizing workshop, developing workshop material and trainings, establishing partnerships between educational organizations in Vietnam with foreign organizations as following the task:

Task 1 (NC 1): Establishment of partnerships between institutions of higher education in Vietnam with the existing GC centres networks abroad.

Task 2 (NC 2 and 3): Two training workshops for each of the 2 selected priority industrial sectors and GC cycle of training courses at manufacturing facilities in the 6 sectors of the industry

The objective of the assignment is to facilitate establishing partnerships between institutions of higher education in Vietnam and existing GC Centres at educational institutions abroad to enable that the institutions of higher education in Vietnam become part of international GC knowledge exchange networks and that information on new developments in this field becomes easily accessible for all relevant stakeholders in Viet Nam; and to develop and to conduct GC training courses for strengthening capacity of stakeholders from the 2 sectors selected for demonstration of the GC concept and a cycle of GC training courses for technical operators.

Price quotation will be evaluated on a competitive basis, in accordance with UNDP procurement regulations.

Request for Proposal (RFP) with an enclosed Terms of Reference (TOR)

Project management unit of Green Chemistry

Vietnam Chemicals Agency

Room No. 401 (4th floor), 91 Đinh Tien Hoang Str., Hoan Kiem dis., Hanoi, Vietnam

Email: nguyenmaicuong80@gmail.com; vnhuong1970@gmail.com;

with notification by email (without attachment) to: nguyenmaicuong80@gmail.com; vnhuong1970@gmail.com; that the bidder has submitted proposal.

UNDP will not be responsible for the missing of proposal if the bidder does not send notification email to above address.

Deadline for submission: September 12, 2019, 9h00 AM (Hanoi time)