View Notice

Mua sắm Thiết bị Y tế/ Procurement for Medical Equipment (B-210101)
Procurement Process :RFQ - Request for quotation
Office :UNDP Vietnam - VIET NAM
Deadline :18-Jan-21
Posted on :11-Jan-21
Development Area :HEALTH  HEALTH
Reference Number :74374
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
Addendum 1
Request for quotation
Annex 2
Overview :

UNDP Vietnam procures Medical Equipment

 

Procurement Notice with enclosed technical specification and other requirements are in the attached files.

 

UNDP Việt Nam tổ chức đấu thầu mua sắm Thiêt bị Y té.

 

Thông tin gói thầu gồm thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác trong file đính kèm hoặc có thể được tải về từ đường link:

 

 

Interested offerors are invited to submit quotation following guidance in the Procurement Notice to:

Các nhà thầu quan tâm gửi hồ sơ thầu gồm báo giá theo mẫu tới:

 

Procurement Unit

UNDP Viet Nam

304 Kim Ma, Ha Noi, Viet Nam

Tel: (+84 24) 38500100

Direct: (+84 24) 38500143

Email: quach.thuy.ha@undp.org

 

with notification by email (without attachment) to: procurement.vn@undp.org that the bidder has submitted proposal. UNDP will not be responsible for the missing of quotation if the bidder does not send notification email to above address.

 

Sau khi nộp hồ sơ thầu, nhà thầu cần gửi email tới địa chỉ Email: procurement.vn@undp.org; thông báo đã nộp hồ sơ. UNDP sẽ không chịu trách nhiệm về việc hồ sơ không tới được địa chỉ cần nhận nếu nhà thầu không gửi thông báo ngay sau khi nộp hồ sơ.

 

Deadline for submission: Monday 18 January 2021

Hạn nộp thầu: Thứ Hai, ngày 18 tháng 1 năm 2021

We look forward to receiving your proposal by the above deadline.