View Notice

Javni poziv za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području opštine Rudo. REZULTATI EVALUACIJE!!!!!!!
Procurement Process :CP-QB-FBS - Call for Proposal – Quality Based Fixed Budget
Office :UNDP CO BIH - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :24-Dec-21
Posted on :30-Sep-21
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :83940
Link to Atlas Project :
00126501 - Local Democracy in the Western Balkans 2- ReLOaD2
Documents :
Smjernice za aplikante Opstina Rudo.docx
Najcešca pitanja sa odgovorima.docx
1. Projektni prijedlog.docx
2. Pregled budzeta_proracuna.xls
3. Matrica logickog okvira.doc
4. Plan aktivnosti i promocije.doc
5. Administrativni podaci o aplikantu.docx
6. Finansijska identifikaciona forma.docx
7. Izjava o podobnosti.docx
8. Izjava o dvostrukom finansiranju.docx
9. Izjava o partnerstvu.docx
10. Lista za provjeru.doc
11. Ciljevi održivog razvoja.pdf
ReLOaD2 rang lista Opština Rudo.pdf
Overview :

Opšti cilj ovog poziva je dalje jačanje partnerskih odnosa između organizacija civilnog društva i JLS izgradnjom svijesti o korisnosti međusobne saradnje i podsticanju održivog dijaloga, a sve u cilju pružanja boljih usluga lokalnoj zajednici.

Tematske oblasti, kao što su socijalne usluge za one najranjivije, socijalna inkluzija, ravnopravnost spolova, zaštita okoline, ljudska prava i slično su u fokusu ReLOaD2 projekta.

Ovo je prilika da se pozovu sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u vezi sa razvojnim ciljevima koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja Opštine Rudo za period 2018-2027. godina.

Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim adresama: www.ba.undp.org, te na službenoj web adresi Opštine Rudo: www.opstinarudo.com.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Opštinu Rudo može se preuzeti od petka 1. oktobra do petka 29. oktobra 2021. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: projekti@opstinarudo.com ili ličnim preuzimanjem USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava u petak 8. oktobra 2021.

Prijavni set čini jedan elektronski primjerak (USB) na kojem se nalaze odvojeno obavezna i dodatna dokumentacija, te po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na pisarnicu Opštine tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08,00 do 15,00 sati, sa naznakom za ReLOaD2 projekat na adresi:

Opština Rudo

Ulica Đenerala Draže Mihajlovića br.11

73260 Rudo, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 29. oktobar 2021. godine do 15,00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije zvaničnog isteka roka.

Aplikacije poslane na bilo koji drugi način (npr. e-mailom) neće biti uzete u razmatranje.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i riječi “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

Opština Rudo će voditi urednu evidenciju o primljenim pošiljkama i izdavati potvrde o prijemu.

Aplikantima se preporučuje da prije predaje prijedloga projekta provjere da je aplikacija kompletna, tako što će ispuniti listu za provjeru (Aneks 10) koja je sastavni dio aplikacije.

Informativni sastanak (otvoreni dani) će se održati u maloj Sali Doma kulture Rudo 8. oktobra 2021. godine u periodu od 11,00 do 12,00 sati. U slučaju da tokom trajanja javnog poziva postoji interes za ponovno održavanje otvorenih dana, sastanak će biti ponovljen tokom trajanja Javnog poziva.