View Notice

A national consultancy team of two members for development of a Report on COVID-19 Impacts the Labour Force, Employment and Social Security, and Solutions for Recovery
Procurement Process :RFP - Request for proposal
Office :UNDP Country Office - VIET NAM - VIET NAM
Deadline :29-Nov-21
Posted on :23-Nov-21
Development Area :CONSULTANTS  CONSULTANTS
Reference Number :86018
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
TOR (English)
TOR (Vietnamese)
Overview :

[ENGLISH BELOW]

Dự án “Hỗ trợ cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội, pha II giai đoạn 2017-2020” (SAP-II) do UNDP tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) và các Bộ, ngành liên quan thực hiện Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2017 về phê duyệt Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội trong giai đoạn 2016 – 2025 và tầm nhìn đến 2030 (Đề án).

Để đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến bảo đảm an sinh xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm yếu thế khác; nghiên cứu, đề xuất, xây dựng nội dung gói hỗ trợ của Chính phủ đối với đối tượng bảo trợ xã hội và  các đối tượng yếu thế khác chịu ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.dự án SAP-II phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐTBXH thực hiện Hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp phục hồi.

Các nhóm tư vấn quan tâm xin gửi hồ sơ tới Văn phòng BQL dự án SAP-II gồm (i) Lý lịch (CV) của từng thành viên - miêu tả chi tiết về các nội dung liên quan đến yêu cầu công việc và (ii) Đề xuất kỹ thuật/Kế hoạch thực hiện hoạt động này, gồm kế hoạch dự kiến, phương pháp, công cụ thực hiện, thời gian dự kiến, sản phẩm đầu ra, phân công trách nhiệm giữa các thành viên trong nhóm và kinh phí đề xuất tại địa chỉ số 67A Trương Định, Hà Nội, email: sap.pha2.dsa@gmail.com.

Hạn chót: Trước 16:00 PM,  ngày 29 tháng 11 năm 2021 *********************************************************************************************************************

The Project on “Support to the improvement of social assistance – phase II, for the period of 2017 – 2020” (SAP II) which is supported by UNDP to provide technical assistance for Ministry of Labor-Invalids and Social Affairs (MOLISA) and other related agencies to implement the Decision No. 488/QD-TTg dated on 14th April 2017 by the Prime Minister on approval of the Master-plan on social assistance reform and development in period of 2016-2025 and vision till 2030 (MPSARD).

To Assessment of COVID-19 impacts on social protection for social allowance beneficiaries and other vulnerable populations; and recommendation and development of a Government's support package to support social allowance beneficiaries and other vulnerable populations disadvantaged by the pandemic., SAP-II has been collaborating with the Department of Social Assistance (DSA), Ministry of Labour – Invalids and Social Affairs (MOLISA) to for development of a Report on COVID-19 Impacts the Labour Force, Employment and Social Security, and Solutions for Recovery.

Interested consultancy teams can send their personal profiles including (i) Curriculum vitae (CV) of each consultant –description of all details related to the requirements of this assignment and (ii) A technical proposal/implementation plan that compiles a tentative work plan, research methodology, tools, a tentative timeframe, outputs and task division to SAP II office at No. 67A Truong Dinh Street, Ha Noi,  soft copies to the project email: sap.pha2.dsa@gmail.com.

Submission deadline: By 16:00, 29 November, 2021