View Notice

Javni poziv za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području opstine Prozor-Rama
Procurement Process :CP-QB-FBS - Call for Proposal – Quality Based Fixed Budget
Office :UNDP Country Office - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :30-May-22
Posted on :17-May-22
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :91274
Link to Atlas Project :
00126501 - Local Democracy in the Western Balkans 2- ReLOaD2
Documents :
1. Projektni prijedlog
2. Pregled budzeta_proracuna
3. Matrica logickog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Finansijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom finansiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Lista za provjeru
11. Ciljevi odrzivog razvoja
Najcesca pitanja sa odgovorima
Smjernice za aplikante Opcina Prozor-Rama
Rang lista PROZOR-RAMA final
Overview :

Opšti cilj ovog poziva je dalje jačanje partnerskih odnosa između organizacija civilnog društva i JLS izgradnjom svijesti o korisnosti međusobne saradnje i podsticanju održivog dijaloga, a sve u cilju pružanja boljih usluga lokalnoj zajednici.

Tematske oblasti, kao što su socijalne usluge za one najranjivije, socijalna inkluzija, ravnopravnost spolova, zaštita okoline, ljudska prava i slično su u fokusu ReLOaD2 projekta.

Ovo je prilika da se pozovu sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima navedenim u dokumentu Strategija razvoja općine Prozor-Rama za razdoblje 2011.-2020. godine (Odlukom Općinskog vijeća iz 2021. godine utvrđeno je da se mjere, projekti i programi iz ove Strategije primjenjuju do usvajanja nove Strategije razvoja općine Prozor-Rama za razdoblje 2021.-2027.

Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim adresama: www.ba.undp.org, te na službenoj web adresi Općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Prozor-Rama također se može preuzeti od 8.3. do 5.4.2022. godine, sa zvanične web stranice Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org) ili lično preuzimanjem USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji će se održati 11.3.2022. godine.

Prijavni set čini jedan elektronski primjerak (USB) na kojem se nalaze odvojeno obavezna i dodatna dokumentacija, te po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na protokol općinske uprave tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08,00 do 15,00 sati, sa naznakom za ReLOaD2 projekat na adresi:

Općina Prozor-Rama

Šalter br. 4

Ulica Kralja Tomislava bb

88440 Općina Prozor-Rama, Bosna i Hercegovina 

Rok za predaju aplikacija je 5.4.2022. godine do 15,00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije zvaničnog isteka roka.

Aplikacije poslane na bilo koji drugi način (npr. e-mailom) neće biti uzete u razmatranje.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i riječi “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

Općina Prozor-Rama će voditi urednu evidenciju o primljenim pošiljkama i izdavati potvrde o prijemu.

Aplikantima se preporučuje da prije predaje prijedloga projekta provjere da je aplikacija kompletna, tako što će ispuniti listu za provjeru (Aneks 10) koja je sastavni dio aplikacije.

Informativni sastanak „Otvoreni dan“ sa zainteresovanim organizacijama će biti održan 11.3.2022. godine od 10,00 do 11,00 sati u  prostorijama općinske uprave, Ulica Kralja Tomislava bb, Općina Prozor-Rama. U slučaju da tokom trajanja javnog poziva postoji interes za ponovno održavanje otvorenih dana, sastanak će biti ponovljen tokom trajanja Javnog poziva. Smjernice za aplikante Javnog poziva će detaljno biti prezentirane na informativnom sastanku zajedno sa informacijama o čestim greškama koje su se dešavale prilikom prethodnih Javnih poziva u sklopu prve faze ReLOaD projekta.

Tokom trajanja Javnog poziva OCD će biti pružena dodatna podrška kroz usluge konsultanta - mentora. Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan 22.3.2022. godine prostorijama općinske uprave, Ulica Kralja Tomislava bb, Općina Prozor-Rama. Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD će se također održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti blagovremeno objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici općine. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Dvodnevni trening za OCD iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom (PCM - Project Cycle Management) će također biti organizovan u sklopu javnog poziva u periodu od 14-15.3.2022. u prostorijama općinske uprave, Ulica Kralja Tomislava bb, Općina Prozor-Rama. Trening je namijenjen lokalnim organizacijama civilnog društva kojim je potrebna dodatna edukacija. Svrha treninga je da se ojačaju kapaciteti organizacija za dizajniranje i implementaciju projekata koji doprinose lokalnom razvoju i pružanju usluga, te da se primjene vještine neophodne za razvoj projektne ideje, efektivno pisanje projekta, praćenje i procjenu projektne realizacije kroz praktičan rad. Prijave na trening su otvorene za OCD iz Općine Prozor-Rama do 11.3.2022. godine. Prijave se primaju na email adresu: projekti@prozor-rama.org.  

Osim toga, sva pitanja vezana za javne pozive mogu se poslati e-poštom registry.ba@undp.org sa referencom na ReLOaD2 BiH projekat u naslovu. Upiti mogu biti poslani najkasnije do 1.4.2022. godine, a odgovori će biti dostavljeni u pisanom obliku u roku od tri (3) radna dana od dana prijema.

Također, na web stranici Općine i UNDP-a za vrijeme trajanja javnog poziva biće objavljen dokument „Često postavljena pitanja“ zajedno sa ostalim dokumentima Javnog poziva. Dokument je namijenjen za dodatnu pomoć aplikantima kako bi imali uvid u prethodno postavljena pitanja koje su aplikanti imali tokom ranijih poziva.