View Notice

Javni poziv za podršku omladinskim projektima, Grad Bihać
Procurement Process :Other
Office :UNDP BiH - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :28-Feb-23
Posted on :01-Feb-23
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :97487
Link to Atlas Project :
00126501 - Local Democracy in the Western Balkans 2- ReLOaD2
Documents :
1. Projektni prijedlog
2. Pregled budzeta_proracuna
3. Matrica logickog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Finansijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom finansiranju
9. Lista za provjeru
10. Ciljevi odrzivog razvoja
Smjernice za aplikante Bihac
Rang lista- Bihac
Overview :

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija.

Grad Bihać i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva koje imaju iskustvo u provedbi projekata za mlade, koje djeluju na području Grada Bihaća, da dostave prijedloge projekata koji su u vezi sa razvojnim ciljevima koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. koja je usvojena Odlukom o usvajanju Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. kao strateški okvir razvoja Grada Bihaća za period 2023.-2027. Tematske oblasti i prioriteti navedeni u razvojnim ciljevima su dodatno potvrđeni kroz konsultacije sa mladim u okviru održanih sastanaka u sklopu Dijaloga za mlade na području Grada Bihaća kroz aktivnosti koje provodi ReLOaD projekat.

Dijalog za mlade Grada Bihaća je platforma koja je korištena za komunikaciju i konsultacije sa mladima u periodu jul  – decembra 2022. godine. Ukupno su organizovana tri tematska sastanka na kojim je učestvovalo 45 mladih, aktivista, volontera, predstavnika omladinskih organizacija i organizacija civilnog društva sa područja Grada Bihaća.

Sadržaji u okviru projekata organizacija civilnog društva koji budu finansirani po pozivu mogu poslužiti ReLOaD timu za organizaciju sastanaka Dijaloške platforme za mlade u Gradu Bihaću.

U okviru konsultativnog procesa pioritizirano je sedam tematskih oblasti:

Podrška aktivnostima za osmišljavanje zabavnih, edukativnih i kulturnih sadržaja za mlade u okviru omladinskih centara i društvenih prostora za mlade u Gradu Bihaću

 • Podrška osmišljavanju zabavnih sadržaja za mlade kroz uređenje javnih prostora i iscrtavanja zgrada sa muralima (uz odobrenja nadležnih)
 • Podrška organizaciji sportskih aktivnosti sa fokusom na promociju rekreativnog sporta za mlade
 • Podrška organizaciji omladinskih volonterskih akcija rekonstrukcije i adaptacije sportskih terena i igrališta za mlade
 • Podrška aktivnostima za psihosocijalnu pomoć mladima (preventivni rad) i zagovaranje za sistemsko unapređenje položaja mladih u Gradu Bihaću
 • Podrška uključivanju mladih u volonterske aktivnosti sa posebnim fokusom na okoliš
 • Podrška aktivnostima veće mobilnosti mladih na području Grada Bihaća (organizacija prevoza za mlade iz rubnih područja Grada Bihaća u svrhu obezbješenja dostupnosti sadržaja za mlade iz ruralnih područja)

Dodatne napomene za zainteresovane aplikante:

 • Tematske oblasti se odnose na posebnu korisničku kategoriju koju čine mlade osobe[1] od 15 do 30 godina starosti.
 • Mjesto realizacije projekata je isključivo na području Grada Bihaća i za mlade ljude sa područja Grada Bihaća.
 • Predložene aktivnosti u okviru projektnog prijedloga trebaju imati kontinuitet, odnosno trebaju biti organizovane najmanje jednom mjesečno. Dodatni bodovi će biti dodijeljeni projektnim prijedlozima koji nude veći broj sadržaja za mlade, koji se organizuju više puta ili nude sadržaje iz više tematskih oblasti.
 • Načini i metode animiranja i masovnog uključivanja mladih u projektne aktivnosti trebaju biti detaljno pojašnjeni a broj korisnika projekta (ciljna grupa) naveden što je preciznije moguće.
 • Projektni prijedlozi u okviru ovog javnog poziva treba da osiguraju uključivanje mladih osoba u sve predložene projektne aktivnosti i da obezbijede volonterski angažman mladih u lokalnoj zajednici.

Finansijska sredstva će biti dodijeljena onim organizacijama civilnog društva čiji projekti doprinose rješavanju jednog ili više tematskih oblasti a koji ispunjavaju ostale uslove javnog poziva.

NAPOMENA: Projektni prijedlozi u okviru ovog javnog poziva treba da osiguraju uključivanje mladih osoba u sve predložene projektne aktivnosti te osiguraju što veći volonterski angažman mladih u lokalnoj zajednici.

Iznosi finansijskih sredstava (grantova) za projekte

Vrijednost projektnih prijedloga koji će biti dodijeljeni u okviru ovog poziva mora biti između sljedećeg minimalnog i maksimalnog iznosa:

 • minimalan iznos: 10.000,00KM
 • maksimalan iznos: 20.000,00KM

Grad Bihać i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od četiri (4) do osam (8) mjeseci.

Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu od aprila do novembra 2023. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane organizacije civilnog društva (OCD) (udruženje/udruga ili fondacija) u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini koje imaju iskustvo u provedbi projekata za mlade a koje djeluju na području Grada Bihaća.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim adresama: www.ba.undp.org, te na službenoj web adresi Grada Bihaća: www.bihac.org.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Bihać može se preuzeti od 1. februara do 28. februara 2023. godine, sa zvanične web stranice Grada Bihaća (www.bihac.org) ili ličnim preuzimanjem USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava 7. februara 2023.

INFORMATIVNE SESIJE:

Informativni sastanak (otvoreni dani) će se održati 7. februara 2023. godine od 13,00 do 14,00 sati u prostorijama gradske uprave, Bosanska 4, Bihać (Start-up studio).

Tokom trajanja Javnog poziva OCD će biti pružena dodatna podrška kroz usluge konsultanta - mentora. Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan 9. februara 2023. godine od 12,00 sati u prostorijama gradske uprave, Bosanska 4, Bihać (Start-up studio) . Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem gradske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na web stranici gradske uprave. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Osim toga, sva pitanja vezana za javne pozive mogu se poslati e-poštom registry.ba@undp.org sa referencom na ReLOaD2 BiH projekat u naslovu. Upiti mogu biti poslani najkasnije do 23. februara 2023. godine, a odgovori će biti dostavljeni u pisanom obliku u roku od tri (3) radna dana od dana prijema. U svrhu transparentnosti svi odgovori će biti objavljeni na web stranicama Grada Bihaća i UNDP-a.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set čini jedan elektronski primjerak (USB) na kojem se nalaze odvojeno obavezna i dodatna dokumentacija, te po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na protokol Gradske uprave tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08,00 do 15,00 sati, sa naznakom za ReLOaD2 projekat na adresi:

                                                                               Grad Bihać

                                                                               Šalter br. 6

                                                                               Bosanska 4

                                                                               77000 Bihać, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 28. februar 2023. godine do 15,00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije zvaničnog isteka roka.

Aplikacije poslane na bilo koji drugi način (npr. e-mailom) neće biti uzete u razmatranje.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i riječi “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

Grad Bihać će voditi urednu evidenciju o primljenim pošiljkama i izdavati potvrde o prijemu.

Aplikantima se preporučuje da prije predaje prijedloga projekta provjere da je aplikacija kompletna, tako što će ispuniti listu za provjeru (Aneks 9) koja je sastavni dio aplikacije.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.ba.undp.org, te na web stranici Grada Bihaća: www.bihac.org kao i na oglasnoj ploči u zgradi Grada Bihaća, u roku od 30 radnih dana od zatvaranja javnog poziva. Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

*Za Evropsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 I Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999