View Notice

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOMPONENTE ZA MLADE U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)
Procurement Process :Other
Office :UNDP CO BiH - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :04-Apr-23
Posted on :07-Mar-23
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :97584
Link to Atlas Project :
00126501 - Local Democracy in the Western Balkans 2- ReLOaD2
Documents :
1. Projektni prijedlog
2. Pregled budzeta_proracuna
3. Matrica logickog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Finansijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom finansiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Lista za provjeru
11. Ciljevi odrzivog razvoja
Smjernice za aplikante Centar Sarajevo
Rang lista Centar Sarajevo, Youth
Overview :

OPĆINA CENTAR SARAJEVO U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOMPONENTE ZA MLADE U SKLOPU  PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

 

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija.

Općina Centar Sarajevo i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva koje imaju iskustvo u provedbi projekata za mlade, koje djeluju na području općine Centar Sarajevo, da dostave prijedloge projekata koji su u vezi sa razvojnim ciljevima koji su navedeni u dokumentu Strategija prema mladima Općine Centar Sarajevo 2022.-2026. Tematske oblasti i prioriteti navedeni u razvojnim ciljevima su dodatno potvrđeni kroz konsultacije sa mladima u okviru održanih sastanaka u sklopu Dijaloga za mlade na području općine Centar Sarajevo kroz aktivnosti koje provodi ReLOaD projekat.

Dijalog za mlade Općine Centar Sarajevo je platforma koja je korištena za komunikaciju i konsultacije sa mladima u periodu jul 2022.  – februar 2023. godine. Ukupno su organizovana dva tematska sastanka na kojim je učestvovalo 104 mlade osobe (42M, 62Ž), aktivisti, volonteri, predstavnici omladinskih organizacija i organizacija civilnog društva sa područja općine Centar Sarajevo.

Sadržaji u okviru projekata organizacija civilnog društva koji budu finansirani po pozivu mogu poslužiti ReLOaD timu za organizaciju sastanaka Dijaloške platforme za mlade u Općini Centar Sarajevo.

U okviru konsultativnog procesa prioritizirano je sedam tematskih oblasti:

 1. PODRŠKA PROJEKTIMA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA KOD MLADIH
  1. Promocija i afirmacija poduzetništva kod mladih osoba
  2. Edukacija mladih iz oblasti marketinga, poduzetništva i samozapošljavanja (freelance)
 2. PODRŠKA PROJEKTIMA I OBUKAMA ZA RAZVOJ VJEŠTINA KOD MLADIH
  1. Afirmacije informacionih tehnologija i razvoja digitalnih vještina kod mladih osoba
  2. Organizacija mjesečnih motivacionih govora za mlade (CentarTalks)
  3. Edukacija mladih iz oblasti orijentiringa na područiju općine Centar
  4. Obuka za razvoj mekih (eng. Soft) vještina kod mladih
  5. Prevencija cyber nasilja
 3. PODRŠKA PROJEKTIMA PROMOCIJE VOLONTERIZMA I AKTIVIZMA KOD MLADIH
  1. Promocije volonterizma i aktivizma mladih kroz praktične primjere
  2. Međugeneracijska solidarnosti kroz aktivizam i volonterizam mladih
  3. Uključivanje mladih u volonterske aktivnosti sa posebnim fokusom na okoliš
 4. PODRŠKA PROJEKTIMA IZ OBLASTI KULTURE, UMJETNOSTI I SPORTA
  1. Poticanje umjetničkog i muzičkog stvaralaštva mladih osoba (savremeni umjetnički i muzički izričaji, promocija muzike, organizovanje kurseva za mlade iz DJ-inga  itd.)
  2. Poticanje sportskih aktivnosti za mlade sa posebnim fokusom na osobe sa poteškoćama u razvoju
  3. Promocija novih sportskih vještina i znanja
  4. Promocija nematerijalne kulturne baštine i umjetničko stvaralaštvo mladih na području općine Centar Sarajevo

Dodatne napomene za zainteresovane aplikante:

 • Tematske oblasti se odnose na posebnu korisničku kategoriju koju čine mlade osobe[1] od 15 do 30 godina starosti.
 • Mjesto realizacije projekata je isključivo na području općine Centar Sarajevo i za mlade ljude sa područja općine Centar Sarajevo.
 • Predložene aktivnosti u okviru projektnog prijedloga trebaju imati kontinuitet, odnosno trebaju biti organizovane najmanje jednom mjesečno. Dodatni bodovi će biti dodijeljeni projektnim prijedlozima koji nude veći broj sadržaja za mlade, koji se organizuju više puta ili nude sadržaje iz više tematskih oblasti.
 • Načini i metode animiranja i masovnog uključivanja mladih u projektne aktivnosti trebaju biti detaljno pojašnjeni, a broj korisnika projekta (ciljna grupa) naveden što je preciznije moguće.
 • Projektni prijedlozi u okviru ovog javnog poziva treba da osiguraju uključivanje mladih osoba u sve predložene projektne aktivnosti i da obezbijede volonterski angažman mladih u lokalnoj zajednici.

Finansijska sredstva će biti dodijeljena onim organizacijama civilnog društva čiji projekti doprinose rješavanju jednog ili više tematskih oblasti a koji ispunjavaju ostale uslove javnog poziva.

 

NAPOMENA: Projektni prijedlozi u okviru ovog javnog poziva treba da osiguraju uključivanje mladih osoba u sve predložene projektne aktivnosti te osiguraju što veći volonterski angažman mladih u lokalnoj zajednici.

Iznosi finansijskih sredstava (grantova) za projekte

Vrijednost projektnih prijedloga koji će biti dodijeljeni u okviru ovog poziva mora biti između sljedećeg minimalnog i maksimalnog iznosa:

 • minimalan iznos: 10.000,00KM
 • maksimalan iznos: 50.000,00KM

Općina Centar Sarajevo i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od četiri (4) do deset (10) mjeseci.

Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu od maja 2023. do februara 2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane organizacije civilnog društva (OCD) (udruženje/udruga ili fondacija) u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini koje imaju iskustvo u provedbi projekata za mlade, a koje djeluju na području općine Centar Sarajevo.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim adresama: www.ba.undp.org, te na službenoj web adresi Općine Centar Sarajevo: www.centar.ba.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Centar Sarajevo može se preuzeti od 7. marta do 4. aprila 2023. godine, sa zvanične web stranice Općine Centar Sarajevo (www.centar.ba) ili ličnim preuzimanjem USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava 10. marta 2023.

INFORMATIVNE SESIJE:

Informativni sastanak (otvoreni dani) će se održati 10. marta 2023. godine od 11:00 do 12:00 sati u prostorijama Centra za zdravo starenje, ulica Maršala Tita br. 12, Sarajevo. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

Tokom trajanja Javnog poziva OCD će biti pružena dodatna podrška kroz usluge konsultanta - mentora. Planirano je da sastanci sa mentorom budu organizovani u sljedećim terminima:

 • Prvi sastanak sa mentorom - 15. marta 2023. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Centar Sarajevo, sala 205/ II sprat.
 • Drugi sastanak sa mentorom - 23. marta 2023.godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Centar Sarajevo, sala 205/ II sprat.
 • Treći sastanak sa mentorom – 30. marta 2023. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Centar Sarajevo, sala 205/ II sprat.

U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na web stranici Općine Centar. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Osim toga, sva pitanja vezana za javne pozive mogu se poslati e-poštom registry.ba@undp.org sa referencom na ReLOaD2 BiH projekat u naslovu. Upiti mogu biti poslani najkasnije do 30. marta 2023. godine, a odgovori će biti dostavljeni u pisanom obliku u roku od tri (3) radna dana od dana prijema. U svrhu transparentnosti svi odgovori će biti objavljeni na web stranicama Općine Centar Sarajevo i UNDP-a.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set čini jedan elektronski primjerak (USB) na kojem se nalaze odvojeno obavezna i dodatna dokumentacija, te po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na protokol Općine Centar Sarajevo tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 15:00 sati, sa naznakom za ReLOaD2 projekat na adresi:

Općina Centar Sarajevo

Protokol

Ulica Mis Irbina 1

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Rok za predaju aplikacija je 4. aprila 2023. godine do 15:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije zvaničnog isteka roka.

Aplikacije poslane na bilo koji drugi način (npr. e-mailom) neće biti uzete u razmatranje.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i riječi “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

Općina Centar Sarajevo će voditi urednu evidenciju o primljenim pošiljkama i izdavati potvrde o prijemu.

Aplikantima se preporučuje da prije predaje prijedloga projekta provjere da je aplikacija kompletna, tako što će ispuniti listu za provjeru (Aneks 10) koja je sastavni dio aplikacije.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.ba.undp.org, te na web stranici Općine Centar Sarajevo: www.centar.ba kao i na oglasnoj ploči u zgradi Općine Centar Sarajevo, u roku od 30 radnih dana od zatvaranja javnog poziva. Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

 

*Za Evropsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 I Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999

 

[1] Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, Član 4. Stav 1. "omladina" ili "mladi" su osobe u životnoj dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti;