View Notice

ReLOaD2 projekat: Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama – GRAD GORAŽDE
Procurement Process :Other
Office :UNDP - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :20-Apr-23
Posted on :20-Mar-23
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :97621
Link to Atlas Project :
00126501 - Local Democracy in the Western Balkans 2- ReLOaD2
Documents :
1. Projektni prijedlog
2. Pregled budzeta_proracuna
3. Matrica logickog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Finansijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom finansiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Lista za provjeru
11. Ciljevi odrzivog razvoja
Smjernice za aplikante Goražde, PRODUŽEN ROK
Rang lista, Goražde
Overview :

 

PRODUŽEN ROK ZA DOSTAVLJANJE PROJEKATA U OKVIRU JAVNOG POZIVA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOMPONENTE ZA MLADE U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2) ZA GRAD GORAŽDE

                                                                                                                   

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo[1] i Srbija.

 

Grad Goražde i projekat ReLOaD2 pozivaju sve sve organizacije civilnog društva koje imaju iskustvo u provedbi projekata za mlade, koje djeluju na području Grada Goražde, da dostave prijedloge projekata koji su u vezi sa razvojnim ciljevima koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja Grada Goražda 2017.-2026. Tematske oblasti i prioriteti navedeni u razvojnim ciljevima su dodatno potvrđeni kroz konsultacije sa mladima u okviru održanih sastanaka u sklopu Dijaloga za mlade na području Grada Goražde kroz aktivnosti koje provodi ReLOaD projekat.

 

Novi rok za podnošenje projekata je 20. APRIL 2024. godine do 15,00 časova.

Prijave podnesene nakon navedenog roka razmatrat će se samo u slučaju da poštanski žig označava datum i vrijeme slanja prije službenog roka.

 

Dijalog za mlade Grada Goražde je platforma koja je korištena za komunikaciju i konsultacije sa mladima u periodu jun 2022.  – februar 2023. godine. Ukupno su organizovana dva tematska sastanka na kojim je učestvovalo 26 mladih osoba (11M, 15Ž), aktivista, volontera, predstavnika omladinskih organizacija i organizacija civilnog društva sa područja Grada Goražde.

 

Sadržaji u okviru projekata organizacija civilnog društva koji budu finansirani po pozivu mogu poslužiti ReLOaD timu za organizaciju sastanaka Dijaloške platforme za mlade u Gradu Goražde.

 

U okviru konsultativnog procesa prioritizirane su četiri tematske oblasti:

 1. RAZVOJ VJEŠTINA KOD MLADIH
  1. Podrška projektima organizacija obuka za jačanje kapaciteta mladih (kursevi stranih jezika)
 2. PROMOCIJA VOLONTERIZMA I AKTIVIZMA KOD MLADIH
  1. Podrška volonterskim projektima za rekonstrukciju sportskih terena i igrališta za mlade u različitim dijelovima Grada Goražde
  2. Podrška aktivizmu mladih i volonterskim akcijama u oblasti zaštite okoliša
 3. KULTURA, UMJETNOST I DRUŠTVENE AKTIVNOSTI
  1. Poticanje umjetničkog, kulturnog i muzičkog stvaralaštva mladih osoba (teatar, rock škola i sl.)
  2. Podrška organizaciji zabavnih i društvenih sadržaja za mlade
 4. MOBILNOST MLADIH
  1. Podrška projektima koji potiču i omogućavaju mobilnost mladih na području Grada Goražde uz obavezno uključivanje mladih iz rubnih područja

 

Dodatne napomene za zainteresovane aplikante:

 • Tematske oblasti se odnose na posebnu korisničku kategoriju koju čine mlade osobe[2] od 15 do 30 godina starosti.
 • Mjesto realizacije projekata je isključivo na području Grada Goražde i za mlade ljude sa područja Grada Goražde.
 • Predložene aktivnosti u okviru projektnog prijedloga trebaju imati kontinuitet, odnosno trebaju biti organizovane najmanje jednom mjesečno. Dodatni bodovi će biti dodijeljeni projektnim prijedlozima koji nude veći broj sadržaja za mlade, koji se organizuju više puta ili nude sadržaje iz više tematskih oblasti.
 • Načini i metode animiranja i masovnog uključivanja mladih u projektne aktivnosti trebaju biti detaljno pojašnjeni a broj korisnika projekta (ciljna grupa) naveden što je preciznije moguće.
 • Projektni prijedlozi u okviru ovog javnog poziva treba da osiguraju uključivanje mladih osoba u sve predložene projektne aktivnosti i da obezbijede volonterski angažman mladih u lokalnoj zajednici.

 

Finansijska sredstva će biti dodijeljena onim organizacijama civilnog društva čiji projekti doprinose rješavanju jednog ili više tematskih oblasti a koji ispunjavaju ostale uslove javnog poziva.

 

NAPOMENA: Projektni prijedlozi u okviru ovog javnog poziva treba da osiguraju uključivanje mladih osoba u sve predložene projektne aktivnosti te osiguraju što veći volonterski angažman mladih u lokalnoj zajednici.

 

Iznosi finansijskih sredstava (grantova) za projekte

Vrijednost projektnih prijedloga koji će biti dodijeljeni u okviru ovog poziva mora biti između sljedećeg minimalnog i maksimalnog iznosa:

 • minimalan iznos: 10.000,00KM
 • maksimalan iznos: 20.000,00KM

 

Grad Goražde i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

 

Dužina trajanja svakog projekta može biti od četiri (4) do osam (8) mjeseci.

 

Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu od juna 2023. do januara 2024. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane organizacije civilnog društva (OCD) (udruženje/udruga ili fondacija) u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini koje imaju iskustvo u provedbi projekata za mlade, a koje djeluju na području Grada Goražde.

 

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim adresama: www.ba.undp.org, te na službenoj web adresi Grada Goražda: www.gorazde.ba.

 

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Grad Goražde može se preuzeti od 16. marta do 20. aprila 2023. godine, sa zvanične web stranice Grada Goražde (www.gorazde.ba) ili ličnim preuzimanjem USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava 22. marta 2023.

 

Sva pitanja vezana za javne pozive mogu se poslati e-poštom registry.ba@undp.org sa referencom na ReLOaD2 BiH projekat u naslovu. Upiti mogu biti poslani najkasnije do 17. aprila 2023. godine, a odgovori će biti dostavljeni u pisanom obliku u roku od tri (3) radna dana od dana prijema. U svrhu transparentnosti svi odgovori će biti objavljeni na web stranicama Grada Goražda i UNDP-a.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set čini jedan elektronski primjerak (USB) na kojem se nalaze odvojeno obavezna i dodatna dokumentacija, te po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na protokol Gradske uprave tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08,00 do 15,00 sati, sa naznakom za ReLOaD2 projekat na adresi:

 

Grad Goražde

Šalter br.1

Ulica Maršala Tita 2

73000 Goražde, Bosna i Hercegovina

 

Rok za predaju aplikacija je 20. april 2023. godine do 15,00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije zvaničnog isteka roka.

 

Aplikacije poslane na bilo koji drugi način (npr. e-mailom) neće biti uzete u razmatranje.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i riječi “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

Grad Goražde će voditi urednu evidenciju o primljenim pošiljkama i izdavati potvrde o prijemu.

Aplikantima se preporučuje da prije predaje prijedloga projekta provjere da je aplikacija kompletna, tako što će ispuniti listu za provjeru (Aneks 10) koja je sastavni dio aplikacije.

 

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.ba.undp.org, te na web stranici Grada Goražde: www.gorazde.ba kao i na oglasnoj ploči u zgradi Grada Goražde, u roku od 30 radnih dana od zatvaranja javnog poziva. Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

 

[1] Za Evropsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 I Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999

[2] Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, Član 4. Stav 1. "omladina" ili "mladi" su osobe u životnoj dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti;