View Notice

01 National Consultant Support the training/capacity building activities to the management board of Thai Thuy WCA and advisory on wetland conservation and sustainable use policy
Procurement Process :RFP - Request for proposal
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :11-Sep-19
Posted on :05-Sep-19
Development Area :CONSULTANTS  CONSULTANTS
Reference Number :58996
Link to Atlas Project :
Non-UNDP Project
Documents :
TOR
Overview :

ENGLISH BELOW

Tư vấn hoạt động tập huấn/xây dựng năng lực cho ban quản lý khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy và tư vấn chính sách về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước

Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (Dự án Đất ngập nước) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) trong 04 năm từ 2015-2018. Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam trong việc thiết lập các khu bảo tồn đất ngập nước mới, xây dựng năng lực hệ thống, thể chế và vận hành để quản lý có hiệu quả và giảm thiểu các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học từ các sinh cảnh liên kết.

Văn kiện Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 837/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2015, trong đó Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là Chủ dự án, Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học là đơn vị đồng thực hiện dự án và chịu trách nhiệm thực hiện Hợp phần dự án về kiện toàn khung pháp lý về đất ngập nước (ĐNN); tăng cường năng lực bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước; thiết lập và vận hành khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thuỵ tại Thái Bình.

Dự án mong muốn tuyển dụng 01 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ các hoạt động xây dựng năng lực và tư vấn cho ban quản lý KBTTN Thái Bình trong giai đoạn đầu hoạt động sau khi thành lập; tổng hợp các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo theo các ý kiến góp ý, thẩm định trong quá trình trình ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/2019/NĐ-CP về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước và Kế hoạch hành động quốc gia về đất ngập nước.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ bao gồm Lý lịch công việc (CV) có chữ ký của ứng viên và các hồ sơ liên quan về địa chỉ email:

Bà Trần Thị Kim Tĩnh

Ban quản lý Hợp phần dự án đất ngập nước

B201, 10 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại/Fax: 04.3795 6868 (Máy lẻ 3111); Email: wcp.bca@gmail.com.

Thời hạn: 5PM , thứ tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019

_____________________________________________________________

The project “Conservation of Critical Wetland Protected Areas and Linked Landscapes’ (Wetland Project) is a four- year project (2015-2018) funded by the Global Environment Facility (GEF) through UNDP. The project’s immediate objective is to provide support to the Government of Viet Nam in establishing new wetland Protected Areas, and strengthen systemic, institutional and organizational capacity for the effective management of wetlands to mitigate existing and emerging threats to biodiversity from connected landscapes.

The project document was approved by the Ministry of Natural Resources and Environment of Viet Nam (MONRE) in Decision No. 837/QD-BTNMT dated April 13, 2015. The Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment (ISPONRE) is the project’s National Implementation Partner while the Biodiversity Conservation Agency (BCA) is the Co-Implementing Partner.

The project is looking for one (01) national consultant to support capacity building activities and provide advice to Thai Binh WPA management board in the first phase of operation; collating inputs and comments to finalize the draft circular guiding the Decree 66 on wetland conservation and sustainable use and the draft national Action plan on wetland for submission. In addition, the consultant shall take over part of duties of the consultant contract under the activity 1.2.4.1.1 after the contract end.

Interested candidates are kindly requested to send hard copies of your CVs with signatures and related documents to the following email address:

Ms. Tran Thi Kim Tinh

Wetland Project Component Management Unit

R.201, 10 Ton That Thuyet str., Cau Giay District, Hanoi

Telephone: 04 3 7956868 (Ext. 3111)

Email: wcp.bca@gmail.com

Deadline: 5PM, Wednesday, September 11, 2019 (Ha Noi time, working hour)