View Notice

(PN-K-210723) 01 National Consultant on producing video clip
Procurement Process :IC - Individual contractor
Office :UNDP Country Office - VIET NAM
Deadline :31-Jul-21
Posted on :23-Jul-21
Development Area :CONSULTANTS  CONSULTANTS
Reference Number :81144
Link to Atlas Project :
00098747 - GCF 2 Water security & farmers
Documents :
Procurement Notice
Annex IV- Letter of Interest and Availability
Annex V - Format of Financial offer
Overview :

UNDP Việt Nam đang tìm kiếm 01 Tư vấn trong nước về sản xuất video clip (PN-K-210723).

Mục tiêu chính của các chuyên gia tư vấn là tạo ra một video clip dài 5 phút để giới thiệu về dự án và các kết quả mong đợi của dự án.

Thông báo đấu thầu kèm theo Điều khoản tham chiếu và các tiêu chí đánh giá có trong các tệp đính kèm.

Những ứng viên quan tâm vui lòng gửi:

  1. Thư quan tâm theo mẫu IV "Letter of Interest and Availability"
  2. Sơ yếu lý lịch
  3. Danh sách thiết bị để sản xuất video
  4. Hai video tương tự (link đường dẫn)
  5. Đề xuất tài chính theo mẫu V "Financial Offer"

và các thông tin khác theo hướng dẫn trong Thông báo đấu thầu tới bid.submission.vn@undp.org kèm theo thông báo qua email (không có tệp đính kèm) tới địa chỉ: Purchase.vn@undp.org rằng nhà thầu đã nộp đề xuất.

UNDP sẽ không chịu trách nhiệm về việc thất lạc hồ sơ nếu nhà thầu không gửi email thông báo đến địa chỉ trên.

Hạn nộp hồ sơ: trước 23h59, ngày 31/7/2021 (giờ Hà Nội)

Chúng tôi mong nhận được đề xuất trước thời hạn trên.

************************************************************************

UNDP Vietnam is seeking for 01 National Consultant on producing video clip (PN-K-210723).

The main objective of the consultants is to produce a 5-min video clip to introduce the project and its expected outcomes.

Procurement Notice with enclosed TOR and evaluation criteria are in the attached files.

Interested offerors are invited to submit Letter of Interest and Availability, CVs, list of equipment to produce the video, two similar videos (link), financial proposal and other information following guidance in the Procurement Notice to bid.submission.vn@undp.org with notification by email (without attachment) to: procurement.vn@undp.org that the bidder has submitted proposal.

UNDP will not be responsible for the missing of proposal if the bidder does not send notification email to above address.

Deadline for submission: On or before 23.59 hrs., 31 July 2021 (Hanoi time)

We look forward to receiving your proposal by the above deadline.