View Notice

Javni poziv za prijavu prijedloga projekata za podršku provedbe inicijativa i projekata definisanih u lokalnim gender akcionim planovima (LGAP) na području partnerskih jedinica lokalnih samouprava (JLS)
Procurement Process :Other
Office :UNDP Office - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :29-Sep-21
Posted on :15-Sep-21
Development Area :OTHER  OTHER
Reference Number :83332
Link to Atlas Project :
00105416 - Women in elections in BIH
Documents :
Prilog 1 - Obrazac projektnog prijedloga WiE v.3
Prilog 2 - Forma budžeta WiE v.3
Prilog 3 - Logicki okvir rada, WiE v.3
Prilog 4 - Plan aktivnosti i promocije, WiE v.3
Prilog 5, Pismo namjere o sufinansiranju
Prilog 6, Izjava o partnerstvu
Prilog 7, Pismo namjere o prioritetima JLS
Prilog 8 - Administrativni podaci o aplikantu, WiE
Prilog 9 - Finansijska identifikaciona forma, WiE
Prilog 10 - Lista za provjeru
Smjernice za LGAP, WiE
Overview :

Javni poziv za prijavu prijedloga projekata za podršku provedbe inicijativa i projekata definisanih u lokalnim gender akcionim planovima (LGAP) na području partnerskih jedinica lokalnih samouprava (JLS)

 

Ovaj poziv ima za cilj da podrži provedbu inicijativa i projekata definisanih u LGAP na području partnerskih jedinica lokalnih samouprava (JLS).

Definisane prioritetne oblasti su u skladu sa Strateškim ciljem 1. Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period  2018-2022. godine, i to:

 

-              Sprečavanje i suzbijanje nasilja na osnovu spola, što uključuje nasilje u porodici, maloljetničku delikvenciju, zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja, trgovinu ljudima i sl.

-              Realizacija aktivnosti i programa s ciljem unapređenja kvalitete i načina života i učešća u procesima donošenja odluka sa fokusom na rodnu ravnopravnost;

-              Realizacija aktivnosti i programa s ciljem unapređenja uslova za rad, zapošljavanje i pristup ekonomskim resursima sa fokusom na rodnu ravnopravnost;

-              Realizacija aktivnosti i programa iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa posebnim fokusom na rodnu ravnopravnost te uključivanje osoba iz ugroženih kategorija stanovništva;

-              Podrška stvaranju uslova za ranu prevenciju oboljenja i bolesti, posebno kod žena te drugih ugroženih kategorija stanovništva kao što su: samohrani roditelji i njihova djeca, osobe sa invaliditetom, osobe sa poteškoćama u razvoju, osobe lošeg imovinskog stanja te osobe u stanju socijalne potrebe;

-              Osiguranje pristupačnosti svim ustanovama i javnim uslugama u skladu sa potrebama socijalno ugroženih lica, a posebno djece sa poteškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom, samohranih roditelja i njihove djece, žena i drugih osoba koje se ne mogu brinuti o sebi.

 

Javni poziv usmjeren je na podršku projektnim prijedlozima u 9 partnerskih jedinica lokalne samouprave i to: Banja Luka, Bijeljina, Gračanica, Laktaši, Nevesinje, Olovo, Stari Grad Sarajevo, Tešanj i Zenica.

Ovaj poziv se spovodi u okviru projekta “Žene na izborima u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira Švedska a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

 

Pozivaju se svi zainteresirani i kvalifikovani potencijalni podnosioci prijava, koja žele sudjelovati u ovoj aktivnosti projekta, da dostave svoje prijedloge projekata, uključujući i svu prateću dokumentaciju, najkasnije do srijede, 29.9.2021. godine do 15:00 sati.

 

Kompletnu navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na adresu elektronske pošte registry.ba@undp.org.

Priloge I, III i IV je potrebno dostaviti u doc i pdf formatu

Prilog II je potrebno dostaviti u exe i pdf formatu.

Sve ostale dokumente je potrebno dostaviti u pdf formatu.

 

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije do 27.9.2021, do 12 h sa jasno naznačenim nazivom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org. Molimo da u e-mail-u naznačite da se pitanja odnose na projekat Žene na izborima u BiH.