View Notice

Challenge Prize Competition Invitation to all creative young individuals to submit their innovative ideas on promotion and preservation of culture heritage
Procurement Process :Other
Office :UNDP Kosovo - Kosovo, UNSCR 1244 (1999)
Deadline :17-Oct-21
Posted on :20-Sep-21
Development Area :EDUCATION  EDUCATION
Reference Number :83503
Link to Atlas Project :
00131490 - CH as a driver for Inter community dialog and social coh
Documents :
Terms of Reference_ENG
Application Form_ENG
Terms of Reference_ALB
Application Form_ALB
Terms of Reference_SRB
Application Form_SRB
Overview :

Deadline extended till 17/10/2021

The overall goal of the “Challenge Prize Competition” initiative is to provide an opportunity to young talented individuals to use innovative and creative approaches to promote, interpret or re-interpret and preserve intangible cultural heritage of Kosovo and its multi-ethnic character.

The eligible applicants include young creative individuals who are invited to apply for micro-grants, which will serve as financial resource for the implementation of the innovative ideas: i) connect cultural heritage with creative industry and medium and ii) find new and creative ways/approaches of interpreting or re-interpreting, promoting, preserving, and ultimately reviving cultural heritage.

The call’s background information, the application process, criteria for selection and evaluation of applications and other details can be found in the call for proposals attached. 

Locality: Kosovo

Challenges Prize Competition thematic areas:

  • Traditional arts and crafts, handicrafts;
  • agriculture, food and youth entrepreneurship;
  • oral history, theatre and music;

Expected contract start date: 25 October 2021 

Expected contract length: up to 8 months 

Estimated prize (micro-grant): ranging between EUR 3,500.00 – EUR 5,000.00.

The applicants must submit their proposals using the templates for the application form (in Annex III).

The complete application should be sent to ch3.ks@undp.org by Sunday, 10 October 2021 (time 00:00, midnight). The subject line should refer to “Application for Challenge Prize Competition 2021/Name and Surname”.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synimi i përgjithshëm i nismës “Challenge Prize Competition” është që individëve të rinj dhe të talentuar t’u ofrohet një mundësi që të përdorin qasje inovative dhe kreative për të promovuar, interpretuar ose ri-interpretuar dhe ruajtur trashëgiminë kulturore jomateriale të Kosovës dhe karakterin e saj shumetnik.

Aplikantët e pranueshëm përfshijnë individë të rinj kreativë që ftohen të aplikojnë për mikro-grante, të cilat do të shërbejnë si burim financiar për zbatimin e ideve inovative që: i) lidhin trashëgiminë kulturore me industrinë kreative dhe mediume, dhe ii) gjejnë mënyra/qasje të reja dhe kreative për interpretimin ose ri-interpretimin, promovimin, ruajtjen dhe në fund të fundit ringjalljen e trashëgimisë kulturore.

Informacioni për sfondin (hyrjen) e thirrjes, procesin e aplikimit, kriteret për përzgjedhjen dhe vlerësimin e aplikimeve, si dhe detaje të tjera për dergimin e propozimeve gjenden në këtë thirrje/shpallje të bashkëngjitura. 

Vendi: Kosovë

Fushat tematike të Challenge Prize Competition janë:

  • arte dhe zeje tradicionale, artizanate;
  • bujqësi, ushqime dhe ndërmarrësi e të rinjve;
  • histori gojore, teatër dhe muzikë;

Data e pritur e fillimit të kontratës: 25 Tetor 2021 

Kohëzgjatja e pritur e kontratës: deri në 8 muaj 

Çmimi i vlerësuar (mikro-grant): nga 3,500 deri 5,000 euro.

Aplikantët duhet t’i dorëzojnë propozimet e tyre duke përdorur shabllonet/fomat për formularin e aplikimit (në Aneksin III).

Aplikimi i plotësuar duhet të dërgohet tek: ch3.ks@undp.org deri të Dielen, 10 Tetor 2021 (në ora 00:00, mesnatë). Subjekti i aplikimit duhet t’i referohet “Aplikimit për Challenge Prize Competition 2021/emri dhe mbiemri”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opšti cilj inicijative „Challenge Prize Competition” je pružiti priliku mladim talentovanim pojedincima da koriste inovativne i kreativne pristupe za promociju, tumačenje ili ponovno tumačenje i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa Kosova i njegovog multietničkog karaktera.

Podobni kandidati uključuju mlade kreativne pojedince koji su pozvani da se prijave za mikro-grantove, koji će poslužiti kao finansijski izvor za sprovođenje inovativnih ideja: i) povezivanje kulturnog nasleđa sa kreativnom industrijom i ii) pronalaženje novih i kreativnih načina/pristupa tumačenja ili ponovnog tumačenja, promovisanje, očuvanje i konačno oživljavanje kulturnog nasleđa.  

Osnovne informacije o pozivu, proces prijavljivanja, kriterijumi za izbor i ocenu aplikacija i drugi detalji se mogu pronaći u priloženom pozivu za podnošenje predloga.

Mesto: Kosovo

Tematska područja nagradnog takmičenja za izazove:

  • tradicionalna umetnost, zanati i rukotvorine;
  • poljoprivreda, hrana i preduzetništvo mladih;
  • usmena istorija, pozorište i muzika;

Očekivani datum početka ugovora: 25. oktobar 2021 

Očekivano trajanje ugovora: do 8 meseci 

Procenjena nagrada (mikro grant): u rasponu od 3.500,00 EUR do 5.000,00 EUR.

Aplikanti moraju dostaviti svoje predloge koristeći formular za prijavni obrazac (u aneksu III).

Kompletnu prijavu treba poslati na ch3.ks@undp.org do nedelja, 10. oktobar 2021. (vreme: do 00:00, ponoć). Naslov treba da se odnosi na „Prijava za “Challenge Prize Competition” 2021/ime i prezime“.